Ukraine News

The Hard Times in the Life of Odessa

May 05, 2014
The turmoil that has encompassed Ukraine in the recent months has not left the city of Odessa unscathed. This usually calm and relaxed city is now tense as it has not been in decades. The Odessites who would usually prefer talking weather, art, sports are now all suffocating in endless political debates. City dwellers are divided; there is plenty of blame that goes around. The city, that has praised itself for tolerance (despite some ugly events in the past, like anti-Jewish riots in early XX century, for example), can not live up to that status as of right now.

Важкі часи для Одеси

May 05, 2014
Хаос, який охопив Україну в останні місяці, зачепив і Одесу. В цьому зазвичай спокійному і розслабленому місті тепер з’явилася напруга, якої вже не відчувалося багато десятиліть. Одесити, які люблять говорити про погоду, мистецтво та спорт, зараз розпочали нескінченні політичні дебати. Думки міських жителів розійшлися; вони шукають, хто винний в тому, що сталося. Місто, яке завжди славилося толерантністю (незважаючи на деякі трагічні події минулого, наприклад, єврейські погроми на початку ХХ століття), зараз не впізнати.

Dealing with Russia: A Way Forward

May 02, 2014
"Russia’s aggression in Ukraine has been the subject of many editorials and op eds. However, there has not been enough analysis as to why relations with Russia have reached this impasse nor lessons learned on how to manage relations with Russia going forward," writes Global Fellow Kenneth Yalowitz.

Art in the Revolution of Consciousness

Apr 29, 2014
When in 1756 French enlightener Honoré Gabriel Mirabeau introduced the notion of «civilization» into academic vocabulary, he meant the society based on the principles of intelligence and justice. Later German philosopher Oswald Spengler pessimistically viewed civilization as “numbing” of culture’s organic life, its collapse, as well as conversion of labor into mechanical work devoid of creativity. Contemporary American scholar Samuel Huntington elaborated a theory on the collision of different cultures in present epoch, as well as defined civilization as cultural community of the highest rank and cultural identity of people of the greatest level.

"Доктрина Путіна" як загроза міжнародній системі

Apr 29, 2014
Два останні десятиліття система міжнародних відносин намагалася відшукати модель, яка б найбільш ефективно підтримувала стабільність і глобальну безпеку, при цьому стримуючи і контролюючи регіональні конфлікти. Будівництво такої моделі полягало у спробах наповнення новим змістом вже існуючих інститутів та меншою мірою створення нових, які б відображали зрушення у співвідношенні між центрами сили.

Мистецтво у революції свідомості

Apr 29, 2014
Коли в 1756 р. французький просвітник Оноре Габріель Мірабо ввів до наукового словника слово поняття «цивілізація», він мав на увазі засноване на засадах розуму та справедливості суспільство. Пізніше німецький філософ Освальд Шпенглер песимістично розглядав цивілізацію як «закостеніння» органічного життя культури, її розпад та перетворення праці на механічну роботу, яка виключає творчість. Сучасний американський вчений Самуель Гантінгтон створив теорію про зіткнення різних цивілізацій у сучасну епоху і водночас визначив цивілізацію як культурну спільність найвищого рангу та найширший рівень культурної ідентичності людей.

Dialogue of Ukrainian and Russian Intellectuals and Artists in Political Scientist’s Eyes

Apr 29, 2014
The Congress of Ukrainian and Russian intelligentsia “Ukraine – Russia: the Dialogue” took place in Kyiv on April 24-25, 2014. The meeting was co-sponsored by Mikhail Khodorkovskiy’s “Open Russia”, Russian PEN Center (chaired by Liudmila Ulitskaya) and “The Third Republic” movement (Yuriy Lutsenko).

The Reasons for Destabilization in the Southern and Eastern Regions of Ukraine

Apr 29, 2014
The current situation in the Southern and Eastern regions of Ukraine is approaching the “red level of threat” to the political and humanitarian security not only in the country, but also in the whole Eastern Europe. Low level of manageability of the political administration infrastructure, insufficient level of support from the Western partners, unprecedentedly high level of Russian aggression against Ukraine and a range of basic internal destabilization factors hamper the possibility to promptly resolve the existing collision.

Діалог українських та російських інтелектуалів і митців очима політолога

Apr 29, 2014
24 – 25 квітня 2014 року в Києві відбувся конгрес української та російської інтелігенції "Україна – Росія: діалог", організаторами і спонсорами якого були: "Відкрита Росія" Михаїла Ходорковського, Російський ПЕН-центр (керівник Людмила Улицька) і рух "Третя республіка" (Юрій Луценко). З російського та українського боку було запрошено по 150 учасників.

Причини дестабілізації в південних та східних регіонах України

Apr 29, 2014
Ситуація, що склалася в південних та східних регіонах Україні наближається до «червоного рівня загрози» політичної та гуманітарної безпеки не лише в країні, але й в Східній Європі в цілому. Низький рівень керованості інфраструктурою політичного управління, недостатній рівень підтримки із боку західних партнерів, безпрецедентно високий рівень російської агресії у відношенні до України та низка базових причин внутрішньої дестабілізації України ускладнюють можливість швидкого розв’язання існуючої ситуації.

Pages